Privacy policy

Hierbij de Privacy policy van Versele-Laga NV.

Onze vennootschap Versele-Laga NV is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel gevestigd in België, 9800 Deinze, Kapellestraat 70 en met als ondernemingsnummer BE 0424.901.669.

Via deze policy delen wij jou mee dat wij alles in het werk stellen om jouw privacy en jouw persoonsgegevens te beschermen.

Tijdens jouw contacten met ons worden immers bepaalde gegevens van jou verzameld, verwerkt en mogelijks gedeeld. Aangezien jij als persoon te identificeren bent aan de hand van deze gegevens, zijn deze gegevens ‘persoonsgegevens’. Wij zullen dan ook alles in het werk stellen om jouw persoonsgegevens te beschermen overeenkomstig de toepasselijke wetgevingen terzake van de Europese Unie waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

1. Deze Privacy policy

Deze Privacy policy is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij van jou verzamelen en verwerken. Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Door gebruik te maken van onze website en van onze andere kanalen, of door ons jouw persoonsgegevens te bezorgen op enige andere wijze, ga je ermee akkoord dat deze Privacy policy van toepassing is op de door ons verwerkte persoonsgegevens.

Wij behouden ons het recht voor om deze Privacy policy te allen tijde te wijzigen, bijvoorbeeld in verband met nieuwe functies op onze website of om te voldoen aan nieuwe wettelijke, contractuele of administratieve verplichtingen. De laatste versie kun je steeds op onze website terugvinden. (laatst bijgewerkt op 25.05.2018)

2. Persoonsgegevens

Volgende gegevens kunnen op verschillende manieren door ons verzameld en verwerkt worden. Dit zijn onder meer:

Gegevens die jij rechtstreeks aan ons verstrekt

  • Identificatie- en contactinformatie, waaronder naam, voornaam, adres en woonplaats, e-mailadres, telefoon- en gsm-nummer, geboortedatum, leeftijd …;
  • Financiële informatie zoals bankrekeningnummer, BIC-code, naam van de rekeninghouder …;
  • Informatie over onze producten en/of diensten die je wenst te bestellen, favoriete producten en/of diensten, interesses, voorkeuren die je doorgeeft via onze website …;
  • Klachten of feedback via onze supportkanalen omtrent onze producten en/of diensten, opmerkingen, suggesties, getuigenissen …;
  • Andere gegevens en inhoud die door jou zelf uitgewisseld, gecommuniceerd en gedeeld worden aan ons.

Je bent niet verplicht jouw gegevens aan ons te verstrekken of akkoord te gaan met de verwerkingen. Niettemin zal het in bepaalde gevallen noodzakelijk zijn om ons persoonsgegevens mee te delen, zodat een correcte aankoop van onze producten en/of diensten en/of andere contractuele verbintenis kan plaatsvinden en de wetgeving die van toepassing is, nageleefd kan worden.

Gegevens die jij verstrekt door het gebruik van de website

Wanneer je gebruik maakt van onze website kan volgende informatie verwerkt en/of bijgehouden worden: bezochte pagina’s, websites, IP-adres, type browser, surfgedrag, taal, device, surftijd, tijdstip van surfen en andere zoekopdrachten door middel van cookies, gegevens die jij zelf invoert op de websites.

Je dient onze Cookie policy dan ook steeds samen te lezen met deze Privacy policy.

Gegevens uit andere bronnen

Op onze website kunnen links naar andere websites staan. Die websites worden wellicht niet beheerd door ons en kunnen een eigen privacyverklaring of –beleid hebben. Wij raden je nadrukkelijk aan die te lezen en wij kunnen geen verantwoordelijkheid nemen voor de websites van derden.

3. Verwerking van de persoonsgegevens door ons

Persoonsgegevens worden door ons voor onder meer volgende doeleinden verwerkt:

  • Een overeenkomst met jou aangaan en uitvoeren (zoals de aankoop van producten, dienstverlening, het aanmaken van een gebruikersaccount …), alsook factureren, facturen opvolgen en innen, al dan niet via derden;
  • Onze producten voortdurend verbeteren, onderhouden en optimaliseren, dienstverlening, websites, en de beveiliging daarvan, alsook onze algemene, commerciële en marketingstrategieën optimaliseren;
  • Producten die aan jou geleverd worden en de bijbehorende ondersteunende diensten, gebruiksinformatie, serviceberichten of andere hieraan gerelateerde (al dan niet elektronische) berichten personaliseren;
  • Advertenties, nieuwsbrieven en informatie versturen die gericht en optimaal op jou zijn afgestemd. Hiertoe kunnen wij jouw voorkeuren en interesses bundelen in een profiel.
  • Jou afzonderlijk toestemming vragen voor andere specifieke doeleinden.

De juridische grondslag waarop we ons baseren voor de verwerking van persoonsgegevens zijn zodoende (i) jouw expliciete toestemming, (ii) de noodzakelijkheid om een overeenkomst waaraan jij partij bent aan te gaan en/of uit te voeren, (iii) de noodzakelijkheid om te voldoen aan een aan ons opgelegde wettelijke verplichting of (iv) de noodzakelijkheid voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen voor ons of een derde tenzij de belangen of de grondrechten en fundamentele vrijheden van kinderen jonger dan 16 jaar zwaarder doorwegen.

4. Delen van de persoonsgegevens door ons

Wij kunnen persoonsgegevens delen met partners, leveranciers of andere aangestelden wanneer de verwerking door die derden noodzakelijk is voor de totstandkoming, de uitvoering, het gebruik, de afname, de toegang of de afhandeling met betrekking tot producten, diensten, websites … . Die genoemde verwerkers van jouw persoonsgegevens dienen eveneens het gebruik en de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken en voldoende bescherming van jouw persoonsgegevens te garanderen in het kader van de toepasselijke wetgevingen ter bescherming van jouw persoonsgegevens.

Tenslotte kunnen jouw persoonsgegevens gedeeld worden indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, in het kader van een gerechtelijke procedure evenals om onze wettelijke rechten tot stand te brengen, uit te oefenen of te verdedigen.

5. Jouw rechten

Je hebt steeds recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken in te zien en te verbeteren.

Je hebt tevens recht om jouw persoonsgegevens te verwijderen, de werking van jouw persoonsgegevens te beperken en jouw persoonsgegevens over te dragen, in zoverre de toepasselijke regelgeving hierin voorziet.

Je hebt op ieder moment jouw gegeven toestemming voor bepaalde verwerkingen intrekken en bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Tevens heb je het recht om je te verzetten tegen het gebruik voor direct marketing van jouw persoonsgegevens, tegen de doorgifte van jouw persoonsgegevens aan derden (wanneer die doorgifte niet noodzakelijk is voor onze dienstverlening) en tegen het opstellen van jouw profiel.

Hiertoe kun je contact opnemen door ons een schriftelijk verzoek te sturen, naar Versele-Laga, België, 9800 Deinze, Kapellestraat 70, ter attentie van “Departement Gegevensbescherming”, met bijgevoegde kopie van jouw identiteitskaart (voor- en achterzijde).

Wij zullen jou dan ook overeenkomstig de toepasselijke wetgeving een antwoord ter zake geven.

Wij willen jou evenwel meedelen dat wij ons het recht voorbehouden om je een redelijke administratieve vergoeding aan te rekenen of zelfs het verzoek te weigeren indien jouw verzoek buitensporig of ongegrond is, bijvoorbeeld omdat je onredelijk veel verzoeken indient.

Je hebt eveneens het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit Persoonsgegevens. De manier waarop dit dient te gebeuren, kun je terugvinden op de website van deze autoriteit.

6. Ons veiligheidsbeleid


Beveiliging van de gegevens

Om jouw persoonsgegevens op de best mogelijke manier te beschermen, nemen wij alle redelijke maatregelen en worden best practices toegepast om verlies, misbruik, openbaarmaking, ongeautoriseerde toegang of wijziging van jouw persoonsgegevens te voorkomen. Zowel op technisch als op organisatorisch vlak worden de nodige maatregelen getroffen om een voldoend beveiligingsniveau te voorzien.

Bewaring van gegevens

Wij zullen jouw gegevens bewaren minstens zolang als noodzakelijk is voor de verwerking ervan, rekening houdend met de contractuele en wettelijke rechten en/verplichtingen die wij hebben met betrekking tot deze gegevens en met onze missie om jouw verzoeken correct te kunnen beantwoorden, de kwaliteit van de producten en dienstverlening te kunnen verbeteren en de eigen wettelijke verplichtingen na te leven.

7. Kinderen jonger dan 16 jaar

Wij engageren er ons toe nooit bewust persoonsgegevens van minderjarigen te verzamelen of te verwerken zonder toestemming van een ouder of voogd, die gegeven moet worden om onze producten, diensten, websites, … te gebruiken en om daarna de rechten met betrekking tot de gegevens van de minderjarige uit te oefenen.

Indien persoonsgegevens van minderjarigen te goeder trouw toch verwerkt zouden worden, zullen wij die zo snel mogelijk na kennisname hiervan uit onze bestanden wissen.